Thứ ba, ngày 20 Tháng 12 năm 2022

Bai Om

Ba mặt là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển. Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình th...
Subscribe to Bai Om