Thứ sáu, ngày 16 Tháng 12 năm 2022

dam mon

Ba mặt là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển. Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình th...
Subscribe to dam mon